Solnas Översiktsplan 2030 – chans till förbättrad folkhälsa

Imorgon är det sista dagen för att lämna in åsikter kring samrådsversionen av Solnas Översiktsplan 2030. I dokumentet framhäver kommunen att Solnas invånartal inom 15 år ska växa med 25 %, medan man tänker bygga bort en hel del naturområden.

värderosen_ÖP2030På sidan 103 i dokumentet (se bilden till höger) talas det därför om de målkonflikter som en tätare bebyggelse och en ökning av invånartalet med 25 % innebär. Bland annat tar man upp medföljande problem såsom buller, luftföroreningar och en exploatering av kvarvarande natur- och parkmarker. Ändå utgår staden från att invånarnas hälsa, trots ytterligare exploatering av grönområden, inga åtgärder mot avgaser och buller samt ett högre tryck på de kvarblivande grönområdena inte kommer att försämras. Det är i sammanhanget mycket oklart vilka parameter staden använder för sin bedömning och hur denna ekvation leder till ett ”neutralt” resultat.

Detta leder till följande frågor: Hur ska folkhälsan mätas och följas upp? Har Solna inte som mål att medborgarnas hälsa ska främjas och faktiskt förbättras? Här pratar man om plus och minus som om det vore acceptabelt att många Solnabor framöver kommer att få leva under mindre hälsosamma livsbetingelser. Vi tycker därför att översiktsplanen i sin nuvarande form innebär en stor risk att kommuninvånarnas hälsa blir sämre. Ska Solna bli en stad där fler invånare ska bo eller där fler ska kunna leva?

Naturskyddsföreningen har därför skrivit ett remissyttrande som säger att bostadsbyggande inte ska konkurrera med att ha kvar våra grönområden och en förbättrad folkhälsa. Kommuninvånarna ska inte trängas ihop i slitna parker, utan det ska finnas lika goda möjligheter till rekreation och orörd natur som barn kan upptäcka och leka i. I planen ska man ta fram strategier för att minska avgaser och buller från motorfordon.

Nedan kan du läsa sammanfattningen av vårt samrådsyttrande. Kommunen kommer sen skriva en sammanställning av samtliga remissvar och lägga fram ett granskningsförslag. Skriv gärna ett eget remissyttrande till kommunstyrelsen@solna.se eller ta vår sammanfattning som mall:

 

  • Översiktsplanen är det viktigaste dokumentet för att strategiskt styra stadens framtida utveckling, och borde i högre grad inriktas på den nödvändiga omställningen till ett hållbart samhälle. Områden som klimat, fossiloberoende energiförsörjning, förstärkandet av de gröna kilarna, biologisk mångfald mm nämns i översiktsplanen, men är inte centrala i dokumentet.
  • Solna har under de senaste decennierna varit en av de kommuner i Stockholmsregionen och landet som byggt allra mest. Ändå vill Solna bygga ännu mer och öka antalet invånare fram till 2030 med 25 %. Trots att detta medför att grönområden minskar eller försvinner, trycket på resterande rekreationsområden ökar och invånarna utsätts för mer buller och avgaser, antar staden att folkhälsan inte kommer försämras (s. 103). Naturskyddsföreningen vill att fokus i översiktsplanen ska vara på att i möjligaste mån skapa en bra miljö för och främja hälsan hos de människor som bor i Solna. Som ett led i detta bör man återplantera, förbättra och utöka de grönområden som återstår i kommunen. Forskning visar att tillgången till parker och grönområden har stor betydelse för människors hälsa och välmående. Avståndet till ett grönområde har också stor betydelse för om människor använder det i vardagen. Solna bör ha som mål att bygga fler bostäder och samtidigt bevara och utöka grönområdena, samt en förbättrad folkhälsa!
  • Råstasjön ska bevaras i sin helhet, och området ska tillsammans med Lötsjön och Madenbäcken göras till ett interkommunalt naturreservat.
  • I planen saknas ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv när det gäller tillgång till och utnyttjande av stadens resurser. Vi vill se att alla kommuninvånare har tillgång till närnatur, en hälsosam livsmiljö och möjligheter till mobilitet.
  • Tidsperspektivet i ÖP är till 2030 – men påverkan av en fortsatt snabb exploatering förändrar naturen, livsbetingelser och rekreationsmöjligheter för människorna på mycket längre sikt än så. Miljöaspekter behöver lyftas fram och stärkas på ett tydligare sätt i översiktsplanen, för att man ska nå ett förhållningssätt i planeringen som leder till en hållbar stadsutveckling. Erfarenheter visar att det är svårt, dyrt och konfliktfyllt att i efterhand föra in miljöaspekter i planeringsprocessen.

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.