Stadgar

Stadgar för Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg
antagna vid ordinarie stämma 2010-03-12

§ 1 Organisationens namn
Organisationens namn är Solna-Sundbybergs Naturskyddsförening, en krets av Svenska Naturskyddsföreningen. Föreningens namn i vardagligt tal är Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg. Kretsens geografiska verksamhetsområde utgörs av Solna och Sundbybergs kommuner.

§ 2 Medlemmar
Varje medlem av Svenska Naturskyddsföreningen (Naturskyddsföreningen), som är bosatt inom kretsens verksamhetsområde, ingår i kretsen. Enskild medlem har dock rätt att själv välja att tillhöra annan krets efter godkännande av styrelsen för denna krets. Sådan övergång gäller från närmast följande årsskifte. Anmälan om medlemskap görs till Naturskyddföreningens kansli.

§ 3 Medlemsavgift
Utöver årsavgiften till Naturskyddföreningen utgår ingen särskild medlemsavgift.

§ 4 Verksamhet
Kretsen ska arbeta för Naturskyddsföreningens syften och följa dess stadgar.
Kretsen ska i sin verksamhet:
– Tillvarata natur- och miljövårdens intressen, i första hand hos kommunala organ.
– Genom planerad verksamhet ge medlemmarna tillfälle till natur- och miljövårdsarrangemang såväl inom som utom kretsens verksamhetsområde.

Syftet med verksamheten ska vara att stimulera medlemmarnas natur- och miljövårdsintresse och ge möjligheter till vidgade kunskaper på området. Vidare bör kretsen verka för att hos allmänheten skapa opinion enligt föreningens syften och även söka samarbete med andra organisationer som har intresse för natur och miljövård.

§ 5 Kretsstämma
Kretsens högsta beslutande organ är kretsstämman, som består av de fysiska personer som är medlemmar i kretsen. Vid kretsstämman har varje medlem en röst. Rösträtt må utövas endast av personligen närvarande medlem. Vid lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst, utom vid val, då lotten avgör. Val ska ske med slutna sedlar när någon närvarande medlem yrkar det.

§ 6 Valbarhet
Valbar till kretsens styrelse och valberedning är fysisk person som är medlem i kretsen.

§ 7 Ordinarie stämma
Ordinarie stämma hålls före mars månads utgång. Tid och plats för stämman bestäms av styrelsen. Kallelse till stämma ska ske senast 14 dagar i förväg.
Vid ordinarie stämma ska förekomma:
1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
2. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
3. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst
4. Styrelsens verksamhetsberättelse
5. Revisorernas berättelse
6. Fastställande av resultat- och balansräkning
7. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
8. Beslut om antalet styrelseledamöter
9. Val av ordförande i kretsen, tillika i styrelsen
10. Val av övriga styrelseledamöter
11. Val av två revisorer och revisorssuppleanter
12. Val av valberedning
13. Ärenden som styrelsen förelägger stämman
14. Övriga ärenden

§ 8 Motionsrätt
Vill medlem underställa ordinarie stämma förslag, ska detta inges skriftligen till styrelsen före den 15 februari. Förslag som avser ändring av dessa stadgar ska inges före den 15 januari. Förslag som inkommer för sent kan bli föremål för överläggning men kan inte föranleda beslut på stämman.

§ 9 Extra stämma
Extra stämma hålls när ordinarie stämma eller kretsens styrelse beslutar det. Också revisorerna äger påkalla extra stämma. Dessutom ska extra stämma hållas då minst en tiondel av kretsens medlemmar skriftligen yrkar därpå. Tid och plats för stämman bestäms av styrelsen. Vid extra stämma får inte fattas beslut i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

§ 10 Styrelsen
Styrelsen är kretsens beslutande organ då stämman inte är samlad. Styrelsen består av det antal ledamöter som stämman beslutar. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt eventuella övriga funktionärer. Sveriges Fältbiologiska Ungdomsförening inom kretsens verksamhetsområde ska beredas möjlighet att utse en av ledamöterna i styrelsen. Val av styrelseledamöter gäller för ett år.

§ 11 Styrelsens beslutsförhet
Styrelsen sammanträder minst fyra gånger årligen Styrelsen har beslutanderätt när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 12 Firmateckning
Styrelsen företräds, om styrelsen ej annorlunda bestämmer, av ordföranden. Kretsens firma tecknas i den ordning kretsens styrelse beslutar.

§ 13 Verksamhetsår och räkenskaper
Kretsens verksamhetsår är kalenderår. Styrelsen ska föra räkenskaper som, vederbörligen avslutade för verksamhetsåret, tillsammans med verksamhetsberättelsen ska överlämnas till revisorerna före utgången av nästföljande januari för granskning. Räkenskaperna ska föras i enlighet med god redovisningssed. Revisionsberättelse ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka före stämman. Verksamhets- och revisionsberättelserna samt årsmötesprotokoll ska före april månads utgång sändas till riksföreningens kansli.

§ 14 Stadgeändring
För ändring av kretsens stadgar krävs 2/3 majoritet. Förslag till ändring av stadgarna ska föreläggas genom proposition från styrelsen eller motion. Ändringar ska meddelas riksföreningen senast i samband med insändande av verksamhetsberättelsen.

§ 15 Upplösning
Kretsen kan upplösas genom beslut som fattas med minst två tredjedels majoritet på två med minst sex månaders mellanrum på varandra följande stämmor, varav minst en ordinarie, och som godkänns av Naturskyddsföreningens styrelse. Upplöses kretsen eller upphör dess verksamhet på annat sätt, tillfaller dess behållna tillgångar länsförbundet eller, om sådant inte finns, Naturskyddsföreningen.

Uppdaterat: 2011-07-08