Stora träd huggs ner för dagvattendamm vid Råstasjön

Solna stad planerar att anlägga en dagvattendamm vid Råstasjön. Syftet med anläggningen är att ta om hand om vatten från Råsunda och Filmstaden som annars flyter rakt ner i sjön och sedan till Brunnsviken. Naturskyddsföreningen välkomnar ansatsen att omhänderta och rena dagvattnet. Ändå är vi oroliga för att utformningen av dammen innebär stora negativa konsekvenser för floran och faunan i Solnas nyaste naturreservat. Föreningens synpunkter i korthet:

 • Dammen planeras bli hela 1100 kvadratmeter och ska ha ett största djup på 1,7 meter. Underlaget beskriver inte motiven till att en så stor damm behöver anläggas på platsen.
 • Flödesanalyser som visar att just den aktuella platsen är den bästa för anläggandet av dammen saknas.
 • Den föreslagna placeringen av dammen innebär att en uppväxt lönn och två stora pilträd måste avverkas (se bilderna nedan). Förlusterna för den biologiska mångfalden som nedtagningen av tre stora och etablerade träd i Råstasjöns känsliga ekosystem riskerar därför att bli stora. Nyplantering av träd runt dammen kan inte kompensera för dessa förluster. Vi kräver därför att dammen ska flyttas/minskas något i storlek för att bevara träden.

Enligt miljönämndens beslut ska dammen anläggas på Råstasjöns sydöstra sida där det idag finns en gräsmatta och odlingslådor. Den ska ha en 1100 kvm permanent vattenyta och förses med en bro där gångvägen fortsätter längs sjön. En lönn med stamdiameter på 170 centimeter och två fullvuxna pilar behöver avverkas, uppger kommunen. Sedan ska Råstasjöns sjöbotten muddras och en hel del växtlighet i sjön kommer att försvinna. Nyplantering av uppvuxna träd är lovvärt, men kompenserar inte för förluster i biologisk mångfald som nedtagning av de stora och etablerade träden skulle innebära.

Naturskyddsföreningen är positivt inställd till att kommunen vill förbättra vattenkvalitén i Råstasjön, men är kritisk till att fullvuxna träd i naturreservatet huggs ner. Den planerade muddringen i sjön vid dammens utlopp har inte heller föregåtts av en biologisk undersökning av vad som finns på botten och hur fiskar och andra vattenorganismer påverkas av ingreppet.

Vi saknar också flödesanalyser av dagvatten från områdena till Råstasjön och de mängder som ska tas om hand. Inga beräkningar av transporterade eller minskade föroreningar finns med i materialet. Därför är det mer än oklart hur kommunen har kommit fram till att en sådan stor dagvattendamm behövs i ett så känsligt område. Inte heller redovisas de markundersökningar som påstår att det skulle vara sämre att placera dagvattendammen längre österut och ianspråkta en större del av den befintliga gräsmattan (se dokumentet “Bekräftelse på underrättelse av förorenat område samt bedömning”, 2018-12-05). Samtliga handlingar i kommunens ärende hittar du här.

Vi från Naturskyddsföreningen har återigen inte blivit informerade i förväg om kommunens planer att göra ingrepp i ett viktigt naturområde. Vi har tidigare krävt att det ska bildas en samrådsgrupp där kommunen träffar engagerade närboende och föreningar regelbundet för att diskutera utvecklingen och projekt i Råstasjöns naturreservat. Vi vädjar därför till kommunen att skona de fina, fullvuxna träden vid Råstasjön och i samråd med miljöengagerade medborgare hitta en lämplig lösning för dagvattendammen med minskad omgivande påverkan på Råstasjöns naturreservat!

Dela

Kommentera

3 thoughts on “Stora träd huggs ner för dagvattendamm vid Råstasjön

 1. Förstår inte. Finns inte regler som förbjuder ingrepp av den storleken i ett naturreservat? Vad är det annars för mening med att klassa ett område som natuterreservat?

  • Hej Britta! Meningen med naturreservatet för Råstasjön är givetvis att skydda området från ytterligare ingrepp. Samtidigt finns det i referatsbestämmelserna möjlighet att utveckla och omdana området i syfte att förbättra den lokala miljön och höja naturvärdena. Kommunen vill med dammen minska föreningar som forsar ner i sjön på bekostnad av några enstaka träd och mestadels det som idag är gräsmatta. Vi från Naturskyddsföreningen tycker att det är bra med en dagvattendamm vid sjön, men att det absolut går att ändra på utformningen så att träden bevaras.

 2. Jag flyttade hit från Uppsala 1985 och drogs genast till Råstasjön. På den
  tiden plogades en skridskobana på isen och jag metade upp feta braxen
  eller vad det var (fiskekort?) De fina villorna byggde filmdirektörerna uppe
  i Filmstaden. Redan då tyckte jag det var buskigt och skräpigt kring sjön –
  en solpark med duschar fanns bakom tennishallen. Det växte igen mer
  och mer under åren. Skrattmåsarna blev fler och fler liksom canadagässen.
  Harry Ivarsson med fru gjorde en förstklassig inventering av floran runt
  sjön och man förvånas över alla arter.
  ”Dagvattendamm”? Jaha – det är alltså det som rinner ner i gatubrunnarna?
  Men först rinner det ju ut i sjön och blandas upp där? Det vatten som sen
  ”renas” är ju sjövattnet? Har jag missat nåt?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.