Råstasjön

Råstasjön utgör tillsammans med omgivande naturmark ett populärt grönområde, som nyttjas för bland annat motion, friluftsliv och fågelskådning. Naturområdet består av flera olika biotoper (naturtyper) med en sammantaget hög biologisk mångfald. Här har mer än 180 fågelarter setts och åtminstone 330 växtarter inventerats. I området finns flera rödlistade fågel- och växtarter och minst sju arter av fladdermus. I sjön finns också en av Stockholms läns största skrattmåskolonier, med ca 400 par. Råstasjön utsågs 2013 till Stockholms läns mest skyddsvärda plats av Världsnaturfonden.

Hösten 2012 fick Naturskyddsföreningen information om att Solna stad hade planer för omfattande bebyggelse norr om Råstasjön, bland annat inom strandskyddat område. Planerna skulle medföra stora ingrepp i sjöns natur och fågelliv och få konsekvenser för Råstasjön som frilufts- och rekreationsområde. Efter inledande kontakt med stadsbyggnadsnämnden skickade vi därpå in vårt första yttrande, som vi skrev tillsammans med Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Världsnaturfonden, Sveriges Ornitologiska Förening och Förbundet för Ekoparken, där vi beskrev vår oro för områdets framtid.

Det ursprungliga detaljplaneförslaget bestod i att 1.800 lägenheter skulle byggas längs med Råstasjöns hela norr- och östsida, vilket bland annat skulle innebära att strandskyddad mark exploaterades, skogsmark skulle försvinna och att Råstasjöns djurliv kraftigt minskade. Istället för obruten natur skulle sjön få en alltmer parkliknande karaktär, med minskad biologisk mångfald som följd. Många solnabor upprördes över byggplanerna och hörde av sig till oss och till Solna stad. I början av januari 2013 startades en namninsamling mot byggplaner vid Råstasjön och kort därefter bildades även ett nätverk med syfte att värna områdets natur- och rekreationsvärden.

Den 21 januari 2013 deltog Naturskyddsföreningen i ett möte där nätverket Rädda Råstasjön bildades. På mötet skapades bland annat en kravlista, med syfte att värna Råstasjöns grönområden och att stoppa planerna för ny bebyggelse på sjöns norra och östra sida. Vårt gemensamma mål var också att Råstasjön ska klassas som naturreservat och att den viktiga gröna kilen Järvafältet-Lötsjön-Råstasjön-Nationalstadsparken ska upprätthållas.

Tillsammans med representanter från nätverket Rädda Råstasjön hade Naturskyddsföreningen därefter flera möten med Solna och Sundbybergs kommunpolitiker. Kretsen skrev också ett samrådsyttrande där bland annat Naturskyddsföreningens länsförbund, Världsnaturfonden, Fältbiologerna, Förbundet för Ekoparken, Föreningen Rädda Järvafältet och olika ornitologiska föreningar undertecknade. Yttrandet innehåller även en utförlig sammanställning av de många fågel- och växtarter som setts vid sjön.

Hösten 2013 överklagade Naturskyddsföreningen även en planerad taxiremote på Råstasjöns nordöstra sida, med hjälp av nätverkets juridikgrupp. Även på denna plats krävdes en strandskyddsdispens. Målet vanns i Mark- och miljödomstolen, eftersom Råsta Projektutveckling AB tog tillbaka sin ansökan. Kretsen har också överklagat uppställande av byggbodar inom strandskyddad mark. I det ärendet har däremot en tillfällig strandskyddsdispens beviljats, med hänvisning till färdigställandet av Arenastaden.

I samarbete med nätverket Rädda Råstasjön har Naturskyddsföreningen också varit delaktig i att arrangera demonstrationer, manifestationer, fackeltåg och fotoutställningar för att belysa värdet av att bevara detta naturområde. Vi har också arrangerat föreläsningar med bildvisning om sjöns djurliv och dess natur, för såväl Solnas kommunfullmäktige som för allmänheten. Föreläsningarna hölls av Magnus Enquist och Johan Lind, båda verksamma vid Stockholms universitet. Kretsen har också medverkat till att anordna ett föredrag om fladdermöss med tillhörande guidning kring Råstasjön.

Den 5 februari 2014 presenterades därefter en ny detaljplan, med förslag på byggnation av ca 600-700 lägenheter på den nordöstra sidan av sjön. I likhet med många andra föreningar och privatpersoner ansåg Naturskyddsföreningen att dessa byggplaner bland annat stred mot strandskyddslagen och utgjorde ett fortsatt stort hot mot områdets naturvärden, och vi överklagade även dessa byggplaner. Ärendet har sedan dess behandlats av Länsstyrelsen (överprövning samt prövning av överklagandena), Mark- och miljödomstolen samt Mark- och miljööverdomstolen.

Bland våra övriga dokument kan man läsa samtliga de yttrande som Naturskyddsföreningen har skrivit tillsammans med flera andra organisationer. Den 22 februari 2016 kom därpå beskedet att Mark- och miljööverdomstolen upphäver detaljplanen för byggnation vid Råstasjön, med hänvisning till att planen strider mot gällande strandskyddslag. Någon vecka senare meddelade Solna kommun att man inte avser att överklaga detta beslut.

Många människor, inte minst boende i Solna och Sundbyberg, ser Råstasjön som ett värdefullt naturområde som erbjuder en lugn miljö med möjlighet till bl.a rekreation, friluftsliv och fågelskådning i en tätortsnära miljö. Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg anser att det är viktigt att området ges ett varaktigt skydd i framtiden, och vi ser därför med tillförsikt fram emot att det inom kort kan bildas ett naturreservat vid Råstasjön.