https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se Thu, 21 May 2020 18:41:41 +0000 sv-SE hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.3 Grattis Nationalstadsparken – 25 år! https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2020/05/21/grattis-nationalstadsparken-25-ar/ https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2020/05/21/grattis-nationalstadsparken-25-ar/#respond Thu, 21 May 2020 18:41:41 +0000 https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/?p=1213 Grattis Nationalstadsparken 25 år!
Födelsedagsbarnet invigdes år 1995, och dess rekreationsvärden och ekosystemtjänster är i dessa dagar viktigare än någonsin tidigare. Världsnaturfonden WWF lyfter hur viktig parken är som spridningskorridor för växter och djur, varav flera rödlistade och några helt unika för Sverige. En stor del av parken – Haga och Ulriksdal – ligger i Solna kommun.

Precis som WWF betonar är parken fortfarande hotad av exploatering och byggnation, nu senast Solna stads planer på ett stort kontorskomplex vid Frösunda. I en skrivelse till Solna stad betonar Länsstyrelsen hur viktigt det är att skydda Nationalstadsparken och kritiserar ett antal detaljplaner där man menar att staden inte slagit vakt om riksintresset:

Länsstyrelsens synpunkter gällande skydd av nationalstadsparken är fortsatt aktuella. Detta gäller framförallt utvecklingen av Bergshamra och hur denna på sikt kan förbättra spridningsvägar mellan Ulriksdal och Norra Djurgården. Gällande Bergshamra har kommunen i både översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen för nationalstadsparken tagit ställning för att bebyggelse får kompletteras om det bridrar till en god boendemiljö i stadsdelen.

Länsstyrelsen noterar att kommunen i efterföljande planering inte alltid förhåller sig till översiktsplanen och fördjupningen av översiktsplanen. Kommunen inkom i juni 2018 med ett samråd över detaljplan för kv. Triangeln m.fl. (BND 2016:85) som inkluderar kompletterande bebyggelse i form av fyra byggnadsvolymer mellan sex till åtta våningsplan. Länsstyrelsen bedömde att den föreslagna bebyggelsevolymen behöver bearbetas gällande höjd och täthetsgrad för att en påverkan på riksintresset inte ska ske. I september 2019 inkom kommunen med ett avgränsningssamråd för en miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för kv. Skogskarlen 3 (BND 2018:49) där kommunen föreslår utvidgning och komplettering av bebyggelsen inom nationalstadsparken. Länsstyrelsens efterfrågade ett tydligare resonemang från kommunen om hur utvidgningen kan motiveras utifrån de juridiska ramarna i enlighet med 4 kap 7 § miljöbalken och proposition (prop. 1994/95:3) och med hänsyn till tidigare ställningstagande att bebyggelseområden inte får utvidgas men väl kompletteras, givet att kompletteringen inte medför skada på områdets natur- och kulturvärden.

Länsstyrelsen vill poängtera vikten av att kommunen i efterföljande planering slår vakt om riksintressets värden och följer de riktlinjer som fördjupningen av översiktsplanen för nationalstadsparken redovisar. I efterföljande planering kommer Länsstyrelsen att beakta de kumulativa effekterna av utvidgning av bebyggelse i Bergshamra som kan leda till att de gröna spridningsvägarna mellan Ulriksdal och Norra Djurgården ytterligare försämras.

Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg instämmer i Länsstyrelsens kritik och uppmanar Solna stad att värna den unika nationalstadsparken för kommande generationer!

]]>
https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2020/05/21/grattis-nationalstadsparken-25-ar/feed/ 0
Bilder från fagningen på Wåhlberg äng 9 maj 2020 https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2020/05/10/bilder-fran-fagningen-pa-wahlberg-ang-9-maj-2020/ https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2020/05/10/bilder-fran-fagningen-pa-wahlberg-ang-9-maj-2020/#respond Sun, 10 May 2020 19:27:25 +0000 https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/?p=1201 Gullviva, blå viol, brudbröd och svartkämpar stod i blom på Wåhlberga äng när Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg fagade i coronaanpassat format igår. Flera arter av bi och fjäril rörde sig också över ängen. Samtliga är signalarter, det vill säga arter som indikerar höga naturvärden på de små återstående arealer av öppna ängar och naturbetesmarker som finns i Stockholmsregionen. Tack till de frivilliga som kom och gjorde en viktig insats för den biologiska mångfalden!
]]>
https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2020/05/10/bilder-fran-fagningen-pa-wahlberg-ang-9-maj-2020/feed/ 0
Upprustning av Lötsjön-Golfängarna https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2020/04/26/upprustning-av-lotsjon-golfangarna/ https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2020/04/26/upprustning-av-lotsjon-golfangarna/#respond Sun, 26 Apr 2020 18:28:43 +0000 https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/?p=1194

Solna- och Sundbybergsborna behöver sina grönområden, nu mer än någonsin. I dessa tider av kris och oro söker sig många människor i våra kommuner till grönstråk och naturområden. Här får vi återhämtning, tröst, motion och rekreation.

När vi är många som rör oss i parker och naturreservat behöver vi visa varandra och naturen lite extra hänsyn. Samtidigt är det viktigt med aktiva insatser för att förstärka såväl natur- som rekreationsvärden – detta för att aktivt värna närnaturen på både kortare och längre sikt.

Vi är därför glada att se att Sundbybergs kommun är i full gång med projekt för att förbättra den biologiska mångfalden, så som plantering av träd och buskar och fagning av ängarna vid Golfängarna-Lötsjöns naturreservat. För några dagar sen satte kommunen också upp tre nya fina picnicbänkar precis vid gränsen till Råstasjöns naturreservat. Tack!

]]>
https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2020/04/26/upprustning-av-lotsjon-golfangarna/feed/ 0
INSTÄLLT: Årsmöte 2020 och klädbytardagen 28 mars https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2020/03/08/kallelse-till-arsmotet-23-mars-kladbytardagen-2020-och-traffa-kretsen-14-mars/ https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2020/03/08/kallelse-till-arsmotet-23-mars-kladbytardagen-2020-och-traffa-kretsen-14-mars/#respond Sun, 08 Mar 2020 20:54:35 +0000 https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/?p=1179 INSTÄLLT: Årsmöte 23 mars och klädbytardagen 28 mars

Med anledning av den pågående Coronapandemin har styrelsen för Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg beslutat att ställa in årsmötet på måndag den 23 mars och kallar till ett nytt möte så fort det är lämpligt.

Klädbytardagen den 28 mars ställs också in. Vi får återkomma med ett nytt datum längre fram.

Vi uppmanar alla medlemmar under tiden att så gott det går njuta av våren och att ta del av en alldeles ny biart i Sverige – vid Råstasjön. Detta är samtidigt en påminnelse om hur skyddsvärd vår närnatur är och att vår kamp för att skydda den blir allt viktigare.

 

Friska vårhälsningar
Styrelsen för Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg
——————————————————

 

 

Välkommen till Solna- och Sundbybergkretsens årsmöte 2020!

Årsmötet äger rum måndag den 23 mars 2020, kl 18.00 i Ekensbergskyrkan, Parkvägen 1, Solna
På årsmötet kommer vi berätta om vad vi åstadkommit det senaste året och tillsammans med er diskutera framtida utmaningar i Solna och Sundbyberg. Vi väljer även nya styrelsen och andra ideella uppdrag. Kretsen bjuder på mackor och dryck. Anmäl dig till Peter Zvejnieks, 070-929 94 86, zvejnieks.peter@gmail.com och ta gärna med dig andra intresserade. Här kan du också ta del av kretsens verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning för årsmötet.

 

Klädbytardagen 28 mars på Ekensbergskyrskyrkan

Lördagen den 28 mars, kl 11:00-13:30 ordnar vi för fjärde gången en klädbytardag tillsammans med Ekensbergskyrkan, Parkvägen 1 i Solna. Ta med maximalt 5 plagg! Vi öppnar dörrarna kl 11:00 och inlämningen pågår till kl 12:00. Klädbytet startar kl 12:30. Kontakta Linda Bell, lindasbell@gmail.com om du vill vara volontär under dagen.

Mer information finns på vårt Facebook-evenemang.

 

Träffa Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg på Waynes Coffee/Solna C, 14 mars

Vill du engagera dig i din närmiljö och bidra till en mer hållbar värld? Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg arbetar med de lokala frågorna och söker förstärkning!

I vår förening arbetar vi med barn- och ungdomsverksamhet (natursnokarna) samt konkreta aktiviteter som klädbytardagar och naturvårdsinstatser. Men vi behöver också kommunikatörer, naturvårdsexperter, tekniskt kunniga (dagvatten, buller, luftföroreningar etc.), juridiska experter, guider för barn och vuxna och givetvis volontärer spontant vid evenemang.

Om du är intresserad, träffa oss på lördag, 14 mars, kl 11.00 på Waynes Coffee i Solna centrum eller kontakta Florian Reitmann från vår valberedning (073-5941 390). Bjud gärna in till och dela vårt Facebook-evenemang!

]]>
https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2020/03/08/kallelse-till-arsmotet-23-mars-kladbytardagen-2020-och-traffa-kretsen-14-mars/feed/ 0
Samling för Råstasjön, föreläsning om Ekoparkens naturvärden och Klädbytardag istället för Black Friday https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2019/09/29/samling-for-rastasjon/ https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2019/09/29/samling-for-rastasjon/#respond Sun, 29 Sep 2019 19:03:55 +0000 https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/?p=1174 Samling för Råstasjön, 5 oktober kl 14

En miljon arter globalt hotas av utrotning, enligt en rapport som publicerades av FN:s organ IPBES tidigare i år. Råstasjön har en unik biologisk mångfald med en rik artrikedom av växter, fladdermöss, groddjur och fåglar.

Trots att naturreservatet nu är etablerat finns hot mot Råstasjöns biologiska mångfald på både kortare och längre sikt. Exploateringsprojekt norr om sjön, storskalig byggnation längs med Madenbäcken, och planer på att ta ned större träd och anlägga spångar oroar experterna och de många medborgare i Solna och Sundbyberg som värnar området. Den globala uppvärmningen och konsekvenser i form av extrem värme, kraftiga regn och perioder av torka skapar också stress för det sårbara ekosystemet vid sjön.

Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg och Nätverket Rädda Råstasjön vädjar nu till Solnas folkvalda att ta ett helhetsgrepp kring områdets utveckling, och att hålla fokus på att bevara den biologiska mångfalden. Vi vill prioritera att återplantera “betongstationsområdet” nära arenan och i övrigt vara varsam med större ingrepp. Vi kräver att de stora pilarna och lönnen på södra sidan sjön skyddas och att planerna på att bygga spångar stoppas. Kom till vår samling för att uppdatera dig och påverka politikerna!

Tid: Lördag 5 oktober kl 14-15
Plats: Odlingslådorna närmast Sjövägen 2

Dela gärna och bjud in fler till vårt evenemang!

 

Föredrag om Ekoparkens natur, 2 oktober kl 18

Vi vill tipsa om ett evenemang av ”Föreningen Natur och Samhälle i Norden” med titeln ”Naturen i Ekoparken”:

Nu på onsdag finns möjlighet att lära sig mer om naturen i Ekoparken. Föreläsare är ingen mindre än ornitologen och guiden Henrik Waldenström, en av initiativtagarna till världens första nationalstadspark. Ämnet är extra aktuellt med tanke på Solna stads planer på att tillåta byggnation av ett stort kontorskomplex inne i parken, nära Lings grav/Frösundavik.

Plats: IFFI, Norrtullsgatan 45
Föredrag och fika med ostfralla 50 kronor
Föranmälan till Lars-Olov Wallin, wallin.larsolov@gmail.com., tel. 070 1714829
Samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan

 

Istället för Black Friday: Klädbytardag i Bergshamra lördag 30/11

Förra året slog försäljningen under Black Friday rekord och svenskarna shoppade för 5,3 miljarder kronor. Textilier har en stor miljöpåverkan och många av de plagg vi köper används bara ett fåtal gånger, eller hamnar direkt i soporna. Fler och fler av oss förstår att överkonsumtionen inte kan fortsätta längre, och att vi behöver tänka på ett annat sätt kring kläder och många andra varor.

I samband med Black Friday ordnar Naturskyddsföreningen tillsammans med engagerade Bergshamrabor för andra året en klädbytardag. Det är en gratis aktivitet som vill få oss att reflektera över en mer miljömässigt och socialt hållbar konsumtion.

Boka in datumet nu – detaljer om tid och plats kommer!

]]>
https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2019/09/29/samling-for-rastasjon/feed/ 0
Stora träd huggs ner för dagvattendamm vid Råstasjön https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2019/07/29/stora-trad-huggs-ner-for-dagvattendamm-vid-rastasjon/ https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2019/07/29/stora-trad-huggs-ner-for-dagvattendamm-vid-rastasjon/#comments Mon, 29 Jul 2019 09:08:56 +0000 https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/?p=1161 Solna stad planerar att anlägga en dagvattendamm vid Råstasjön. Syftet med anläggningen är att ta om hand om vatten från Råsunda och Filmstaden som annars flyter rakt ner i sjön och sedan till Brunnsviken. Naturskyddsföreningen välkomnar ansatsen att omhänderta och rena dagvattnet. Ändå är vi oroliga för att utformningen av dammen innebär stora negativa konsekvenser för floran och faunan i Solnas nyaste naturreservat. Föreningens synpunkter i korthet:

  • Dammen planeras bli hela 1100 kvadratmeter och ska ha ett största djup på 1,7 meter. Underlaget beskriver inte motiven till att en så stor damm behöver anläggas på platsen.
  • Flödesanalyser som visar att just den aktuella platsen är den bästa för anläggandet av dammen saknas.
  • Den föreslagna placeringen av dammen innebär att en uppväxt lönn och två stora pilträd måste avverkas (se bilderna nedan). Förlusterna för den biologiska mångfalden som nedtagningen av tre stora och etablerade träd i Råstasjöns känsliga ekosystem riskerar därför att bli stora. Nyplantering av träd runt dammen kan inte kompensera för dessa förluster. Vi kräver därför att dammen ska flyttas/minskas något i storlek för att bevara träden.

Enligt miljönämndens beslut ska dammen anläggas på Råstasjöns sydöstra sida där det idag finns en gräsmatta och odlingslådor. Den ska ha en 1100 kvm permanent vattenyta och förses med en bro där gångvägen fortsätter längs sjön. En lönn med stamdiameter på 170 centimeter och två fullvuxna pilar behöver avverkas, uppger kommunen. Sedan ska Råstasjöns sjöbotten muddras och en hel del växtlighet i sjön kommer att försvinna. Nyplantering av uppvuxna träd är lovvärt, men kompenserar inte för förluster i biologisk mångfald som nedtagning av de stora och etablerade träden skulle innebära.

Naturskyddsföreningen är positivt inställd till att kommunen vill förbättra vattenkvalitén i Råstasjön, men är kritisk till att fullvuxna träd i naturreservatet huggs ner. Den planerade muddringen i sjön vid dammens utlopp har inte heller föregåtts av en biologisk undersökning av vad som finns på botten och hur fiskar och andra vattenorganismer påverkas av ingreppet.

Vi saknar också flödesanalyser av dagvatten från områdena till Råstasjön och de mängder som ska tas om hand. Inga beräkningar av transporterade eller minskade föroreningar finns med i materialet. Därför är det mer än oklart hur kommunen har kommit fram till att en sådan stor dagvattendamm behövs i ett så känsligt område. Inte heller redovisas de markundersökningar som påstår att det skulle vara sämre att placera dagvattendammen längre österut och ianspråkta en större del av den befintliga gräsmattan (se dokumentet “Bekräftelse på underrättelse av förorenat område samt bedömning”, 2018-12-05). Samtliga handlingar i kommunens ärende hittar du här.

Vi från Naturskyddsföreningen har återigen inte blivit informerade i förväg om kommunens planer att göra ingrepp i ett viktigt naturområde. Vi har tidigare krävt att det ska bildas en samrådsgrupp där kommunen träffar engagerade närboende och föreningar regelbundet för att diskutera utvecklingen och projekt i Råstasjöns naturreservat. Vi vädjar därför till kommunen att skona de fina, fullvuxna träden vid Råstasjön och i samråd med miljöengagerade medborgare hitta en lämplig lösning för dagvattendammen med minskad omgivande påverkan på Råstasjöns naturreservat!

]]>
https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2019/07/29/stora-trad-huggs-ner-for-dagvattendamm-vid-rastasjon/feed/ 3
Årsmöte, batterijakt, klädbytardag, Brunnsvikens vatten och vårkvällsvandring i Bergshamra https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2019/03/06/arsmote-batterijakt-kladbytardag-brunnsvikens-vatten-och-varkvallsvandring-i-bergshamra/ https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2019/03/06/arsmote-batterijakt-kladbytardag-brunnsvikens-vatten-och-varkvallsvandring-i-bergshamra/#respond Wed, 06 Mar 2019 21:45:37 +0000 https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/?p=1153 Måndagen den 18 mars kl 18-20 är ni alla välkomna på kretsens årsmöte i Ekensbergskyrkan, Parkvägen 1 i Solna. Vi berättar om framgångar och utmaningar under året som har gått och bjuder in till en dialog om hur vi ska arbeta framåt med Solna och Sundbybergs lokala miljöfrågor. Vi bjuder på vegetarisk smörgås och dryck. För att vi ska kunna beräkna rätt mängd anmäl dig gärna till Laila, berglund.laila@gmail.com

Vi söker också dig som har lust att engagera sig för den värdefulla naturen och miljön i Solna och Sundbyberg! Det krävs inga specialkunskaper, bara ett intresse för att tillsammans med andra arbeta för naturen i våra kommuner. Om du är intresserad av att engagera dig i styrelsen, ta kontakt med Florian Reitmann från valberedningen, 073-5941 390 eller f.reitmann@gmail.com
Varmt välkomna!

 

Många batterier innehåller tungmetaller och frätande kemikalier som skadar vår närmiljö på både kort och längre sikt. Därför är det viktigt att så många batterier som möjligt hamnar i återvinningen. Klass 4B i Skytteholmsskolan i Solna deltar i ”batterijakten” (www.batterijakten.se) och har som mål att samla in så många batterier så möjligt, både från byrålådor och i naturen. Eleverna vill nu ha vår hjälp! Lämna in dina gamla batterier i skolans expedition på Ankdammsgatan 14-16, och hälsa till klass 4B. Om du inte kan komma till skolan, kan klassen i mån av tid också hämta batterier hemma hos dig och dina grannar. Kontakta i så fall klassens lärare, Flora Villalobos Castillo, på 072-0269927.

 

Lördagen den 6 april blir det klädbytardag igen. Lämna maximalt fem hela och rena vuxenplagg mellan kl 11 och 12. Mellan kl 12:30-13:30 får du sedan byta till dig lika många nya plagg som du lämnat – utan kostnad. Kläder som blir över lämnas till Stadsmissionen. Klädbytet genomförs i samarbete med Ekensbergskyrkan och vi bjuder på fika. Adress: Parkvägen 1, Solna (nära tvärbana och tunnelbana Solna centrum). Mejla Linda på lindasbell@gmail.com om du har frågor eller vill vara med som volontär. Och sprid och bjud gärna in till evenemanget!

 

Hur mår Brunnsvikens vatten? Vad ska vi göra åt plast, föroreningar och nedskräpning? Den 21 mars blir det en kväll om Brunnsvikens miljö på Kafé Sjöstugan i Bergshamra. Söndagen den 28 april ordnar Kafé Sjöstugan, Bergshamra för alla mfl en vattendag med flera inslag för barn och vuxna vid kafét med omgivningar. Naturskyddsföreningens vattenexpert Mia Svedäng är med och håller i en aktivitet med håvar vid vattenbrynet. Alla är välkomna att vara med! Mer information om evenemangen publiceras inom kort på vår och Kafé Sjöstugans Facebooksida.

 

Den 10 maj håller Erik Elvers sin populära vårvandring i naturen runt Bergshamra. Så här skriver Erik: “Den sedvanliga kvällsvandringen från Bergshamra Torg, längs Brunnsvikens norra strand, upp på Ulriksdalsåsen och ner till Slottsparken. God chans att vi får se backsipporna och kanske tibasten blomma. Kattuggla har setts under vintern ehuru mest på förmiddagar, med litet tur är den hemma när vi kommer men jag räknar inte med det. Ingen speciell matrast, men tag gärna med något att mumsa på medan vi går. Skodon för gångvägar och skogsstigar. Samling utanför tunnelbaneuppgången Bergshamra Torg (norra utgången stn Bergshamra, på Mörbylinjen) kl 18.30. Föranmälan senast onsdag 8 maj till Erik Elvers, e.elvers@bredband.net eller tfn 0738-526399.”

]]>
https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2019/03/06/arsmote-batterijakt-kladbytardag-brunnsvikens-vatten-och-varkvallsvandring-i-bergshamra/feed/ 0
Naturvårdsinsats vid Lötsjön/Golfängarna tillsammans med Xylem och Sundbybergs stad https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2018/09/30/naturvardsinsats-vid-lotsjon-golfangarna-tillsammans-med-xylem-och-sundbybergs-stad/ https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2018/09/30/naturvardsinsats-vid-lotsjon-golfangarna-tillsammans-med-xylem-och-sundbybergs-stad/#respond Sun, 30 Sep 2018 14:56:00 +0000 https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/?p=1131 Den 10 september ordnade kretsen för tredje gången tillsammans med företaget Xylem en volontärsdag för ett fyrtiotal anställda från ett flertal länder och kontinenter. Första gången tog vi omfattande vattenprover och året därpå satt vi upp numera insektshotell vid Råstasjön. I år gick vi över kommungränsen, till Golfängarna för att i samarbete med Sundbybergs stad bevara och förstärka områdets biologiska mångfald.

Aktiviteten började med en kort introduktion genom kommunens parkarbetare Vilhelm Kroon i de arter som finns och är beroende av Sundbybergs nya naturreservat. Förutom att området är ett mycket viktigt revir både för fiskgjusen och duvhöken så fokuserade han särskilt på hur vildbina behöver blommor i städerna som kompensation för att 99 % av Sveriges ängsmarker har försvunnit.

Sedan fördelades uppgifterna till de olika grupperna. Volontärerna snickrade och satte upp bland annat olika sorts fågelholkar, två stycken holkar för igelkottar samt grävde en äng runt tre stycken nya insektshotell. Materialet och hotellen/holkarna finansierades av vår lokalförening.

Ett flertal volontärer slog de stora och viktiga ängsmarkerna mitt i Golfängarna naturvänligt med lie och blev mycket glada och slutligen lagom utmattade av denna eftermiddagsmotion. Andra grupper plockade skräp i området, tog vattenprover samt rensade längs och i Södra Råstabäcken. En grupp friställde också äldre tallar så att de kan fortsätta få mycket dagsljus och vara hemstad för skalbaggen Reliktbocken samt trädsvampen Talltickan. Bägge är rödlistade arter och finns även vid Råstasjön.

Nästa år kommer vi vara tillbaka och fortsätta detta viktiga samarbete för att bevara och utveckla biologisk mångfald mitt i storstan! Stort tack till Sundbybergs stad, Xylem och alla volontärer för denna roliga insats som kommer göra skillnad!

 

]]>
https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2018/09/30/naturvardsinsats-vid-lotsjon-golfangarna-tillsammans-med-xylem-och-sundbybergs-stad/feed/ 0
Bilder från Ängens dag på Tegelhagens äng https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2018/08/20/bilder-fran-angens-dag-pa-tegelhagens-ang/ https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2018/08/20/bilder-fran-angens-dag-pa-tegelhagens-ang/#respond Mon, 20 Aug 2018 12:57:35 +0000 https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/?p=1111 För drygt en vecka sedan gick Ängens dag av stapeln, i år dock på en annan äng än vanligt. Wåhlberga äng, som Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg har skött i några decennier, visade sig redan ha slåttrats tidigare under sommaren. I och med detta fick vi i sista minuten flytta evenemanget till Tegelhagens äng som ligger ett par kilometer norr om Ulriksdals slott. Där samlades tio glada och arbetsvilliga personer och utförde en viktig insats för biologisk mångfald, trots regnet.

Ängar är artrika miljöer som försvinner i takt med att jordbruket rationaliseras och den traditionella skötseln försvinner. I och med detta hotas även de arter som är knutna till ängen, till exempel växter och insekter. Denna ängsyta är särskilt viktig för att gynna det hotade svartpälsbiet som finns i närområdet.

Kristoffer instruerade i lieslåtter och hässjning. Det hässjade (torkade) höet kommer sedan att komma till nytta som djurfoder i vinter. Vår speleman Janne underhöll med dragspelet och höll stämningen på topp även när regnet öste ned. När solen tittade fram passade vi på att njuta fantastiskt gott fika och mackor som Tove och Sara i kretsens styrelse ordnat!

Stort tack till alla som kom och som var inblandade i planeringen och genomförandet! Ett särskilt tack till Kristoffer och övriga på naturvården i Sollentuna kommun som möjliggjorde flytten.

Nästa år fortsätter vi som vanligt med skötseln av Wåhlberga äng, först med fagning under våren och sedan med slåtter på sommaren. Välkomna då!

 


 

]]>
https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2018/08/20/bilder-fran-angens-dag-pa-tegelhagens-ang/feed/ 0
Miljöpolitisk debatt i Sundbyberg samt länk till inspelningen https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2018/08/16/miljopolitisk-debatt-i-sundbyberg-samt-lank-till-inspelningen/ https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2018/08/16/miljopolitisk-debatt-i-sundbyberg-samt-lank-till-inspelningen/#respond Thu, 16 Aug 2018 15:05:33 +0000 https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/?p=1104 Igår kväll ordnade vi tillsammans med Miljöpartiet i Sundbyberg en miljöpolitisk debatt med introduktion av miljöministern Karolina Skog (MP). Nästan alla kandiderande lokalpartier skickade en företrädare, och inför 50 intresserade diskuterades i två timmar samhällets behov av klimatanpassning, samarbete mellan stat och kommun samt hur kommunen ska bedriva ett ambitiöst miljöarbete. Hela diskussionen livesändes och spelades in så att den går att se i efterhand. Tyvärr kunde vi inte åstadkomma bättre ljud, men bästa resultaten får man med högtalare av en smarthphone eller med hörlurar.

Efter pausen satte vi igång med själva lokalpolitiska diskussionen och lät kommunpolitikerna skriva upp hur många invånare kommunen ska ha år 2030 samt om ny bebyggelse får ske på kvarvarande grönytor. En större fråga blev också om bilen ska göra plats åt cyklister, gångtrafikanter och kollektivtrafiken. Politikerna fick där också meddela hur mycket bilens utrymme ska krympa till år 2030 för att främja andra trafikslag. Det jämfördes med referensvärdet från 2016 där fördelningen var 30% bil, 9% cykel och 16 % gång- och 55% kollektivtrafik. Diskussionen hettade här ordentligt till och visade upp större meningskiljaktigheter, bland annat vid frågan om kommunen ska införa bilfria zoner runt skolorna.

I stort sett enighet uppnåddes dock när vår ordförande Linda Bell ställde frågan om kommunen borde införa ett koldioxidtak för mat i kommunal verksamhet såsom för skolor, äldreboenden etc. Tanken enligt denna One Planet Plate-modellen av Världsnaturfonden är att välja rätt mat som är bäst för biologisk mångfald och klimatet genom att beräkna dess påverkan och redovisa detta i till exempel en veckomeny. Eftersom maten har 30% av all klimatpåverkan och är otroligt viktigt för att bevara jordens artrikedom hoppas vi tillsammans med kommunpolitikerna kan inleda en sådan viktig omställning redan under kommande mandatperioden.

Vår stora lokala hjärtefråga, att bevara området Madenbäcken och Råsta Gärde fick dock tummen ner från nästan alla politiker. Sedan några år tillbaka har vi en kontinuerlig dialog med kommunen och politikerna där vi försöker lyfta områdets betydelse som enda kvarvarande sprindningskorridor för Lötsjön, Golfängarna och Råstasjön. Vi varnar för att en hård exploatering skulle leda till den största delen av biologisk mångfald i centrala Solna och Sundbyberg skulle försvinna om stadens vision för Madendalen skulle genomföras. Dessutom är området helt enkelt en nödvändig buffert för att kyla ner vårt samhälle vid nästa extremhetta och för att ta upp regnvatten vid de stora, återkommande översvämningarna som vi behöver vänta oss. Därför ställer vi krav på att Madenbäcken måste inkluderas i naturreservat Lötsjön-Golfängarna.

Vi tackar en gång till alla som medverkade samt Miljöpartiet i Sundbyberg som vår samarbetspartner. Nu på onsdag, den 22 augusti kör vi miljöpolitisk debatt med partierna som kandiderar till kommunfullmäktige i Solna. Vi ordnar debatten from kl 18 på Quality Hotel Friends tillsammans med det lokala Centerpartiet. Kom gärna förbi och dela vårt evenemang på Facebook. Givetvis försöker vi där också att livesända och spela in debatten den här gången.

 

]]>
https://solna-sundbyberg.naturskyddsforeningen.se/2018/08/16/miljopolitisk-debatt-i-sundbyberg-samt-lank-till-inspelningen/feed/ 0