Grattis Nationalstadsparken – 25 år!

Grattis Nationalstadsparken 25 år!
Födelsedagsbarnet invigdes år 1995, och dess rekreationsvärden och ekosystemtjänster är i dessa dagar viktigare än någonsin tidigare. Världsnaturfonden WWF lyfter hur viktig parken är som spridningskorridor för växter och djur, varav flera rödlistade och några helt unika för Sverige. En stor del av parken – Haga och Ulriksdal – ligger i Solna kommun.

Precis som WWF betonar är parken fortfarande hotad av exploatering och byggnation, nu senast Solna stads planer på ett stort kontorskomplex vid Frösunda. I en skrivelse till Solna stad betonar Länsstyrelsen hur viktigt det är att skydda Nationalstadsparken och kritiserar ett antal detaljplaner där man menar att staden inte slagit vakt om riksintresset:

Länsstyrelsens synpunkter gällande skydd av nationalstadsparken är fortsatt aktuella. Detta gäller framförallt utvecklingen av Bergshamra och hur denna på sikt kan förbättra spridningsvägar mellan Ulriksdal och Norra Djurgården. Gällande Bergshamra har kommunen i både översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen för nationalstadsparken tagit ställning för att bebyggelse får kompletteras om det bridrar till en god boendemiljö i stadsdelen.

Länsstyrelsen noterar att kommunen i efterföljande planering inte alltid förhåller sig till översiktsplanen och fördjupningen av översiktsplanen. Kommunen inkom i juni 2018 med ett samråd över detaljplan för kv. Triangeln m.fl. (BND 2016:85) som inkluderar kompletterande bebyggelse i form av fyra byggnadsvolymer mellan sex till åtta våningsplan. Länsstyrelsen bedömde att den föreslagna bebyggelsevolymen behöver bearbetas gällande höjd och täthetsgrad för att en påverkan på riksintresset inte ska ske. I september 2019 inkom kommunen med ett avgränsningssamråd för en miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för kv. Skogskarlen 3 (BND 2018:49) där kommunen föreslår utvidgning och komplettering av bebyggelsen inom nationalstadsparken. Länsstyrelsens efterfrågade ett tydligare resonemang från kommunen om hur utvidgningen kan motiveras utifrån de juridiska ramarna i enlighet med 4 kap 7 § miljöbalken och proposition (prop. 1994/95:3) och med hänsyn till tidigare ställningstagande att bebyggelseområden inte får utvidgas men väl kompletteras, givet att kompletteringen inte medför skada på områdets natur- och kulturvärden.

Länsstyrelsen vill poängtera vikten av att kommunen i efterföljande planering slår vakt om riksintressets värden och följer de riktlinjer som fördjupningen av översiktsplanen för nationalstadsparken redovisar. I efterföljande planering kommer Länsstyrelsen att beakta de kumulativa effekterna av utvidgning av bebyggelse i Bergshamra som kan leda till att de gröna spridningsvägarna mellan Ulriksdal och Norra Djurgården ytterligare försämras.

Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg instämmer i Länsstyrelsens kritik och uppmanar Solna stad att värna den unika nationalstadsparken för kommande generationer!

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.