Stäng av Sjövägen för att stärka natur- och rekreationsvärden

Sjövägen i Solna öppnades tillfälligt för genomfartstrafik inför fotbolls-VM 1958. Under de snart 60 år som gått sedan vägen öppnades har både Solna och Sundbyberg förtätats påtagligt, och många grönytor och naturvärden i båda kommunerna försvunnit eller försvagats. I veckan intervjuades vi därför i lokaltidningen om hur Sjövägen med 8000 fordon per dygn är en onödig barriär för naturen samt hur den minskar Solna- och Sundbybergbornas rekreationsmöjligheter i området.

För att aktuellt finns en politisk ambition i båda kommuner att skapa naturreservat vid Lötsjön-Golfängarna respektive Råstasjön. Flera naturinventeringar har genomförts, och i kartläggningen av naturen i Hallonbergen/Ör har det framkommit att mycket höga naturvärden finns precis i gränsen mellan kommunerna, där Sjövägen idag utgör en barriär. Här finns bland annat de värdefulla arterna blåsippa, tallticka, reliktbock och granbarkgnagare. Solna stad har ännu inte inventerat området mellan Sjövägens södra sida och Näckrosvägen/Gamla Filmstaden, men precis som på Sundbybergssidan finns här relativt orörd blandskog med inslag av äldre tall och gran samt riskträd och död ved. Sannolikt skulle man även i det området finna flertalet värdefulla rödlistade arter.

En svanfamilj går från Golfängarna till Råstasjön och behöver passera Sjövägen.

En svanfamilj går från Golfängarna till Råstasjön och behöver passera Sjövägen.

Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg menar att Sjövägen omgående bör stängas av för allmän trafik och att kommunerna gemensamt bör inrätta ett naturreservat som sträcker sig över och omkring området där vägen går idag. När vägen är avstängd kommer möjligheterna för spridning av växt- och djurarter mellan Lötsjön/Råstasjön och Madenbäcken att påtagligt förbättras. I två snabbt växande kommuner är det aktuella gränsområdet viktigt också för sin placering intill Järvakilen. Här bör Solna och Sundbyberg aktivt arbeta med ekologiskt kompensatoriska åtgärder, som t ex trädplantering, nya ängsmarker och annan förstärkning av grön infrastruktur. Grön infrastruktur är enligt Naturvårdsverkets definition ”nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande.”

Sjövägen som trafikled med 8000 fordon per dygn begränsar idag starkt möjligheterna för gröna spridningseffekter och sänker dessutom områdets rekreationsvärden påtagligt (se Fördjupad Översiktsplan för Arenastaden, s. 63). Genomfartsvägen skapar buller, vibrationer, utsläpp av skadliga luftpartiklar och utgör en riskfylld trafikmiljö inte bara för djuren utan också för de tiotusentals barn, unga och äldre som året om rör sig i närnaturen mellan sjöarna.

En enkel naturfrämjande åtgärd vore dessutom att ta bort kulverteringen av Södra och Norra Råstabäcken och istället göra om dem till broar så att vattnet kan gå i öppen dager. Detta skulle innebära små kostnader för kommunerna, men skulle påtagligt bidra till områdets positiva rekreationsvärden för människan och även ta bort onödiga barriärer för andra arter såsom grodor, fåglar och insekter.

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.